ВИЗИЈА

Младински Клуб – Штип ги поддржува децата и младите во остварување на нивниот потенцијал и идеи. Младите во Штип и регионот се мотивирани, креативни, успешни и одговорни граѓани кои допринесуваат кон позитивни промени во своите заедници.

МИСИЈА

Младински Клуб – Штип работи на развојот на заедниците преку едукација, информирање и ангажирање на децата и младите, и, се застапува за нивно зголемено учество, интереси и потреби.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *